Fundacja Balet została powołana przez dr n. med. Konrada Andrzejewskiego aktem notarialnym 5 października 1990 roku, a zatwierdzona przez Ministra Kultury i Sztuki 11 stycznia 1991 roku.

Celem fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej oraz podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych służących rozwojowi baletu i innych sztuk scenicznych, a w szczególności: opiekuńczych (mecenat), promocyjnych, impresaryjnych i edukacyjnych.
Dla osiągnięcia wytyczonych celów Fundacja prowadzi działalność:
• opiekuńczą,
• popularyzatorską,
• edukacyjną
Przedmiotem działalności opiekuńczej jest:
• wspieranie rozwoju artystycznego twórców baletu np. w formie stypendiów, nagród, pomocy materialnej,
• finansowe wspieranie szkolenia i doskonalenia warsztatu zawodowego adeptów sztuki baletowej,
• popieranie edukacji baletowej,
• wspieranie finansowe działalności wszelkich instytucji artystycznych, a w szczególności zajmujących się baletem.
 
Przedmiotem działalności popularyzatorskiej jest:
• prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów baletu w Polsce i za granicą, a w szczególności organizacja imprez i spektakli baletowych,
• wspieranie oraz inicjowanie ruchu intelektualnego wokół baletu w postaci badań naukowych, sympozjów, spotkań i innych,
• wspierania działalności wydawniczej.
Przedmiotem działalności edukacyjnej jest:
• Prowadzenia Studia Taneczno – Musicalowego dla dzieci i młodzieży
6 kwietnia 1991 roku odbył się Wielki Bal inaugurujący działalność Fundacji Balet w Szczecinie cały dochód zebrany podczas balu został przeznaczony na promocję młodych talentów.
 
3 maja 1991 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań Klubu Sympatyków Fundacji Balet. Listę członków klubu rozpoczął Wojewoda Marek Tałasiewicz. Comiesięczne spotkania czwartkowe pozwalały nam na celowe zbiórki pieniężne przeznaczane na: zakup baletek i kostiumów dla szczecińskich zespołów, nagrody na różne festiwale taneczne organizowane w Szczecinie, prezentacje szczecińskich zespołów.
W 1991 roku przyznaliśmy pierwsze dwa jednorazowe stypendia artystyczne dla najlepszych absolwentów Szkoły Muzycznej II Stopnia w Szczecinie.
 
W początkowym okresie swojej działalności wspieraliśmy finansowo Państwowe i Społeczne Ogniska Baletowe, Pałac Młodzieży, szczecińskie zespoły taneczne, które miały możliwość prezentowania swoich osiągnięć na organizowanych raz w miesiącu koncertach w Domu Marynarza pod nazwą. Fundacja Balet zaprasza…, promujących młode talenty.
 
Szukaliśmy nowych pomysłów na zdobywanie środków. Jednym z nich była organizacja w latach
1992-1994 wyborów Miss Fundacji Balet. W latach 1995 – 2000 byliśmy organizatorami Miss Pomorza Nastolatek i Miss Pomorza. Była to jedyna forma pozyskiwania środków, przeznaczanych na cele statutowe.
 
Fundacja służy także indywidualną pomocą młodym artystom w formie dotacji, stypendiów artystycznych i nagród. W 1994 roku po raz pierwszy przyznaliśmy tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce.
 
W 1996 roku z okazji jubileuszu V – lecia działania podczas zorganizowanej Gali Baletowo-Muzycznej mogliśmy zobaczyć naszych stypendystów zarówno w dziedzinie tańca jak i muzyki.
 
W 2001 roku obchodziliśmy jubileusz X – lecia działalności. Podczas Gali Baletowo-Muzycznej w szczecińskiej Operze i Operetce przedstawiliśmy nasz dorobek. Gala otworzyła nowy rozdział działalności fundacji.
 
Od 2002 roku jesteśmy pomysłodawcą i głównym organizatorem ogólnopolskiego konkursu baletowego o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce, a od 2008 międzynarodowego konkursu Złote Pointy dla absolwentów szkół baletowych polskich jak i zagranicznych. Cenna inicjatywa fundacji, jedyna w Polsce na stałe zapisała się w kalendarium prestiżowych imprez artystycznych w mieście, regionie i kraju.
Misją organizowania konkursu jest prezentacja i promowanie młodych adeptów sztuki baletowej, a także pomoc w rozpoczęciu kariery zawodowej. Zadaniem konkursu jest: ocena poziomu kształconych tancerzy w polskich szkołach na tle szkół europejskich, wymiana doświadczeń między pedagogami uczestników, integracja młodzieży jak również umocnienie rangi sztuki baletowej. Podczas konkursu, uczniowie szkół baletowych ubiegają się o roczne stypendia artystyczne.
W 2007 roku rozpoczęło działalność Studio Taneczno – Musicalowe. Dwa razy do roku nasi uczniowie biorą udział w spektaklach teatralno-baletowych, organizowanych przez Fundację Balet. W swoim dorobku studio ma kilka spektakli baletowo - teatralnych: musical dziecięcy Kocie opowieści, Opowieść wigilijną, Jaś i Małgosia, Bajkowe wspomnienia, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków i kilka koncertów zimowych Gdy za oknem pada śnieg letnich Raz na ludowo.
 
Jesteśmy organizatorami licznych warsztatów tańca klasycznego i współczesnego.
 

 

ZARZĄD:

Maria Andrzejewska – Prezes Zarządu
Paulina Andrzejewska-Damięcka – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Krzysztof Grobicki – Przewodniczący Rady

Warcisław Kunc – Wiceprzewodniczący Rady

Elżbieta Pydyn – Członek Rady